FB
Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

K POKLADNI

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.

Ak sa počas záručnej doby objaví na Vami zakúpenom výrobku chyba spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude chybný výrobok (alebo jeho časť či súčasť) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlúčitelným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.

Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručnú opravu) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom.

Reklamáciu nám prosím vždy zasielajte písomnou formou na emailovú adresu: info@estila.sk, listom alebo telefonicky počas pracovných dní na tel. čísle +421 948 818 897.

Reklamácia musí obsahovať:

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis chyby
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)
  • záručný list – resp. doklad o nadobudnutí (stačí kópia)
  • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)
  • prípadnú fotodokumentáciu reklamovanej chyby tovaru

Ak uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, nebude sa môcť reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom v prípade, že zákazník neuplatňuje reklamáciu vo svojom priestore. V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený späť na naše náklady.

Ak zákazník uplatňuje reklamáciu vo svojom priestore, a reklamácia bude zamietnutá, bude sa tento výjazd spoplatňovať ako neopodstatnený, služby ako výnos, a preprava sú spoplatnené podľa cenníka doplnkových služieb.

Reklamačný protokol Vám bude vystavený a zaslaný emailom do siedmych dní od obdržania reklamácie. Rovnakým spôsobom budete informovaný o vybavení reklamácie a zaslaní opraveného alebo vymeneného výrobku späť na Vašu adresu.