FB
Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

K POKLADNI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.estila.sk je spoločnosť m4b s.r.o., so sídlom Vácka 4452/23, Dubnica nad Váhom, IČO: 44 040 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo: 35088/R. Spoločnosť je platcom DPH.

 

Objednávanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

Objednávka sa vykonáva výberom tovaru prostredníctvom na tento účel určených obrazoviek nášho online obchodu, jej potvrdením pomocou tlačítka potvrdenia objednávky a uhradenia vystavenej zálohovej faktúry s informáciou že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Vaša objednávka je okamžite zaevidovaná v našom systéme, o čom dostanete emailovú správu potvrdzujúcu prijatie Vašej objednávky. Táto správa obsahuje rekapituláciu objednávky reprezentovanú údajmi ako číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného tovaru, údaje o cene tovaru a cene za dopravu, spôsob platby, údaj o predpokladanej lehote dodania objednaného tovaru a ďalšie informácie spolu s výzvou na úhradu zálohovej faktúry obsahujúcou informácie o čísle nášho bankového účtu, parametroch platby pre jej spárovanie (variabilný symbol musí zodpovedať číslu objednávky) spolu s vystavenou zálohovou faktúrou uvedenej v prílohe. Uhradením zálohovej platby za objednávku dochádza ku záväznému potvrdeniu objednávky zo stany kupujúceho a dochádza ku uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou m4b s.r.o.. Vaša objednávka spolu s vystavenou zálohovou faktúrou je zároveň archivovaná a je Vám prístupná v sekcií História objednávok Vášho používateľského účtu na našej stránke po prihlásení sa.

Údaje o rozmeroch tovaru na našej stránke sú uvádzané v centimetroch (cm), ak nie je uvedené inak.

Ceny za tovar

Na stránkach nášho obchodu sú pre jednotlivé tovary uvedené ceny platné pre našich zákazníkov. Pre zákazníka platí cena, ktorá je aktuálna v čase objednávania tovaru a nemení sa pri zmenách ceny tovaru v budúcnosti. Všetky ceny tovaru sú uvádzane ako konečné vrátane DPH vo výške 20%. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Ďalšie dodatočné zľavy poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. Prevádzkovateľ si vyhrazuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním v prípade, že  zistí, že došlo k ponuke tovaru s chybnou cenou. V takom prípade prevádzkovateľ musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom zrušená.

 

Dodacia lehota

Dodacie lehoty nášho sortimentu sú spravidla do 6 do 8 týždňov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Uvedená lehota znamená, že do akého termínu objednaný tovar odosielame resp. odovzdávame doručovacej službe. Dodacia lehota má informačný charakter a vychádza zo skúsenosti s našimi dodávateľmi a ich výrobnými kapacitami. V prípade ťažšie dostupných tovarov môže byť dodacia lehota predĺžená, s čím zákazník súhlasí. O predĺžení dodacej lehoty zákazníka v čo najkratšom čase upovedomíme a oznámime mu predpokladaný termín dodania. Ak sa nám nepodarí tovar zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo odstúpiť od zmluvy a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený účet.

V ponúkanom sortimente máme aj tovar, ktorého dostupnosť je ťažšia. V niektorých prípadoch sa môže stať, že aj keď je možné si tovar objednať, tovar nakoniec nebudeme vedieť dodať. V prípade, že si objednáte tovar, ktorý výrobca stiahol z výroby a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom, stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený účet.

Z našej strany sú objednávky vybavované priebežne počas pracovných dní.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Náš záväzok dodať tovar je splnený buď jeho odovzdaním zákazníkovi resp. ním oprávnenej osoby uvedenej na objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu nasledujúcom bezpodmienečne po uhradení úplnej kúpnej čiastky zákazníkom.

O odovzdaní Vašej objednávky prepravcovi Vás budeme informovať mailovou správou. Ak Vám tovar nebol doručený do 7 dní po tomto ozname, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie Vám po prešetrení následne poskytneme emailom. Aktuálny stav Vašej objednávky si môžete pozrieť v sekcií História objednávok po prihlásení sa do nášho online obchodu.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie poverením osoby uvedenej na objednávke. Prevzatie tovaru zákazník potvrdí písomne na dodacom liste. Spolu s tovarom zákazník obdrží daňový doklad – faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list a návod na údržbu spolu s montážnym návodom, ak sa jedná o tovar, ktorý je pre používanie nutné zmontovať.

Náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a od zákazníka požadovať úhradu plnej kúpnej sumy spolu s nákladmi spojenými s jeho prepravou pri vrátení tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Za oneskorenie doručenia zásielky prepravcom a ani za nesprávne uvedenú doručovaciu adresu nenesieme zodpovednosť. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru úhradou plnej kúpnej sumy a jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru tak isto prechádza na zákazníka nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nemá poškodený vonkajší obal (mechanické poškodenie zásielky pri preprave) a následne po rozbalení, či je tovar bez závad. V prípade viditeľného poškodenia obalu tovaru, je zákazník povinný tento tovar neprevziať a informovať nás.

Záručná doba

Na tovar predávaný v našom online obchode je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru resp. tovaru z bazáru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené doručenie tovaru zavinené prepravcom
 • Oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou doručenia zákazníka
 • Poškodenie zavinené prepravcom – tovar s viditeľne poškodeným obalom nepreberajte!

 

Storno objednávky

Ak si želáte zrušiť objednávku resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte s uvedením čísla objednávky. Ak už bola Vaša objednávka uhradená úplne alebo čiastočne, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovacieho poplatku vo výške zaplatenej zálohy v prípade, že dôjde z Vašej strany ku zrušeniu objednávky po jej vybavení na našej strane (vybavenie u nás predstavuje vystavenie záväznej objednávky nášmu dodávateľovi a zaplatenie nevratnej platby dodávateľovi za tento tovar a jeho transport). O vybavení Vašej objednávky Vás bezodkladne informujeme prostredníctvom mailovej správy.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa §7 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s §7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • Tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek zákazníka (výberom prevedenia, farby povrchu, materiálu, povrchu alebo látky prevedenia pri zadávaní objednávky)
 • Tovar vyrobený na mieru (výberom rozmeru, farby a pod. pri zadávaní objednávky)

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na stránke nášho online obchodu, v spodnej časti stránky – odkaz s názvom „Odstúpenie od zmluvy“ (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor", následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

V prípade, že bol zákazníkom pri objednaní tovaru zvolený spôsob dopravy „poštovné a balné“, zákazník je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar späť na adresu: Zámocká 24, Bratislava – Staré Mesto, SK-81101 spolu s daňovým dokladom a kópiou doručenia vystavenou doručovateľom. Tovar je možné vrátiť aj osobne na uvedenej adrese.

V prípade voľby iného spôsobu dopravy si tovar u Vás vyzdvihneme v dohodnutom termíne na naše náklady.

Tovar je potrebné doručiť kompletný, nepoškodený a v originálnom obale. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru.

Kúpnu cenu vrátane Vami zaplatených nákladov na doručenie Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní na Vami uvedený účet odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady. 

Ustanovenia o oprávnení na odstúpenie od zmluvy uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa vyslovene nevzťahujú na zákazníkov nespĺňajúcich definíciu spotrebiteľa podľa §2 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (zákazníci, ktorí uvedú v rámci fakturačných údajov objednávky informácie predstavujúce obchodný názov alebo IČO, DIČ a pod.).

 

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.

Ak sa počas záručnej doby objaví na Vami zakúpenom výrobku chyba spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude chybný výrobok (alebo jeho časť či súčasť) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlúčitelným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.

Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručnú opravu) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom.

Reklamáciu nám prosím vždy zasielajte písomnou formou na emailovú adresu: info@estila.sk, listom alebo telefonicky počas pracovných dní na tel. čísle 0948 818 897.

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis chyby
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)
 • záručný list – resp. doklad o nadobudnutí (stačí kópia)
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)
 • prípadnú fotodokumentáciu reklamovanej chyby tovaru

Ak uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, nebude sa môcť reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom v prípade, že zákazník neuplatňuje reklamáciu vo svojom priestore. V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený späť na naše náklady.

Ak zákazník uplatňuje reklamáciu vo svojom priestore, a reklamácia bude zamietnutá, bude sa tento výjazd spoplatňovať ako neopodstatnený, služby ako výnos, a preprava sú spoplatnené podľa cenníka doplnkových služieb.

Reklamačný protokol Vám bude vystavený a zaslaný emailom do siedmych dní od obdržania reklamácie. Rovnakým spôsobom budete informovaný o vybavení reklamácie a zaslaní opraveného alebo vymeneného výrobku späť na Vašu adresu.

 

Doprava a platba

Platba v našom online obchode je možná len bankovým prevodom na základe vystaveného daňového dokladu - faktúry. Platba za tovar je rozdelená do dvoch častí:

 • Záloha – stanovená je záloha vo výške polovice ceny (50%) za objednávku, ktorú je potrebné uhradiť dopredu na základe nami vystavenej zálohovej faktúry. Po jej uhradení a pripísaní čiastky na náš účet považujeme objednávku za záväzne potvrdenú a začína sa jej vybavenie na našej strane.
 • Platba pri prevzatí – ostávajúcich 50% z ceny objednávky je potrebné uhradiť pred prevzatím tovaru. Spolu s objednaným tovarom Vám zašleme aj daňový doklad – faktúru.

Poskytujeme Vám možnosť voľby spôsobu dopravy Vami objednaného nábytku k Vám. Spôsoby dopravy sú popíané tu.

 

Cenník doplnkových služieb

Na tento cenník sa odkazujú niektoré odstavce našich obchodných podmienok:

Položka

Merná jednotka

Cena za mernú jednotku

Preprava tovaru autom

Každý začatý km

0,65 € bez DPH

Výjazd motorovým vozidlom

Každý začatý km

0,65 € bez DPH

Skladné

Deň za každý načatý m3 priestoru

0,50 € bez DPH

Vynesenie bremena do 100kg

Poschodie

10,50 € bez DPH

Vynesenie bremena do 200kg

Poschodie

19,00 € bez DPH

Vynesenie bremena do 300kg

Poschodie

29,00 € bez DPH

 

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok nášho online obchodu (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, atď.) spadá pod autorský zákon a naše autorské práva či autorské práva tretích osôb. Nie je dovolené vám meniť obsah, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani nijako inak používať obsah bez nášho súhlasu či súhlasu vlastníka autorských práv. Najmä je zakázané sprístupňovanie fotografií a textov zo stránok nášho online obchodu. Upozorňujeme, že názvy tovarov, služieb a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

 

Zodpovednosť a používanie webových stránok

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webových stránok nášho online obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Pri používaní webových stránok nášho online obchodu nesmiete používať postupy, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom narušiť fungovanie a chod webových stránok nášho online obchodu. Pokiaľ sa pri používaní webovej stránky nášho online obchodu dopustíte nezákonného či neetického konania, sme oprávnení pozastaviť alebo obmedziť váš prístup na webové stránky nášho obchodu a to bez akejkoľvek náhrady voči vám. Ďalej ste nám povinní uhradiť vzniknutú škodu, ktorú ste námtakýmto konaním preukázateľne spôsobili.


Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenou medzi spoločnosťou m4b s.r.o. a zákazníkom na strane druhej a sú pre obe strany záväzné.

Spoločnosť m4b s.r.o. si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu alebo dopĺňanie týchto všeobecných obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase uzatvorenia zmluvného vzťahu.


Kompletné všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť a uložiť do svojho počítača kliknutím tu: "Všeobecné obchodné podmienky.pdf".


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 31.7.2022.


   


Naša stránka využíva pre správne poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory Cookies.

Ďalším pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich využívaním. Ďalšie podrobnosti